Συνεχιζόμενες πράξεις Άξονα 4

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19: “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER”
ΤΟΥ ΠΑΑ 20014-2020

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

    • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

    • ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

    • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ