ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝ.ΠΕ) ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1989 στην Έδεσσα και είναι η πρώτη Αναπτυξιακή εταιρεία που δημιουργήθηκε στο Νομό Πέλλας. Στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε 352.160,00 ευρώ περιλαμβάνονται 17 εταίροι, ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, συνεταιρισμοί, όμιλοι, σύλλογοι κέντρα-σωματεία με κοινούς σκοπούς και στόχους.

ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • « Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Καϊμακτσαλάν – Βεγορίτιδας » (25/10/1989-20/08/1995)

 • « Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.» (21/08/1995-27/06/2007)

 • «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (28/06/2007-σήμερα)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ :

 • Νο 1467/25.10.1989 (σύσταση εταιρείας)

 • Νο 1908/19.02.1990 (α΄τροπ. Άρθρων 1 παρ.2, 6 παρ. 1 & 7)

 • Νο 3462/12.09.1990 (β΄τροπ. Άρθρο 6 παρ. 8)

 • Νο 985/06.06.2002 (γ΄τροπ. Άρθρο 10, 15 παρ. 2, 6 παρ. 1 & 7)

 • Κωδικοποιημένο Καταστατικό 2002

 • Τελικό κωδικοποιημένο Καταστατικό 4014/28.06.2007

 • 1η Τροποποίηση τελικού κωδικοποιημένου καταστατικού (άρθρα 3 και 7) 6095/13.09.2011

 • 1η Συμπληρωματική πράξη της 1ης τροποποίησης (άρθρο 3) 6377/08.06.2012

 • 2η Συμπληρωματική πράξη της 1ης τροποποίησης (άρθρο 7) 6391/27.06.2012

ΦΕΚ :

 • Νο 3984/21.11.1989 (σύσταση εταιρείας)

 • Νο 4887/21.08.1995 (αλλαγή επωνυμίας)

 • Νο 4920/21.08.1995 (α΄ αύξηση ΜΚ 30.000.000 δρχ σε 45.000.000 δρχ)

 • Νο 1044/23.11.2001 (ανακοίνωση β΄ αύξησης ΜΚ)

 • Νο 4886/16.06.2002 (πιστοποίηση καταβολής β΄ αύξησης ΜΚ από 132.000,00€ σε 264.120,00€)

 • Νο 5254/19.11.2002 (δ΄ τροποποίηση Καταστατικού)

 • Νο 3624/14.05.2003 (ανακοίνωση γ΄ αύξησης ΜΚ)

 • Νο 10831/13.10.2003 (πιστοποίηση καταβολής γ΄ αύξησης ΜΚ από 264.120,00 € σε 352.160,00 €)

 • Νο 8924/31.07.2007 (Τροποποίηση τελικού κωδικοποιημένου καταστατικού)

 • Νο 6890/20.07.2011 (Αρχική σύνθεση μελών Δ.Σ)

 • Νο 8518/10.08.2012 (Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του τελικού κωδικοποιημένου καταστατικού)

 • Νο 923590/12.09.2017 (Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ νέου ΔΣ - εκπροσωπήσεων)

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝ.ΠΕ.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ν.Π.Ι.Δ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 50 ΕΤΗ (1989 – 2039)