Πρόσκληση Γ.Σ. 2023

28/08/2023
ANPE, ΑΝΠΕ

Πρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

11 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία