Δημοσίευση τεσσάρων (4) διακηρύξεων CLLD/EKT ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή ανάδοχου