Δημοσιεύτηκε η 1η Προκήρυξη ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Π. CLLD/Πέλλας

12/03/2019

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  03/04/2019 - ώρα έναρξης: 13.00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:      24/06/2019 - ώρα λήξης:     15.00

Δείτε την εδώ.